KJ Dillard / Ollie                Photo: Liam Hogan